Dotace

Název projektu: MODERNIZACE VZDUCHOVKOVÉ STŘELNICE SSK VĚŽKY

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu byl nákup 4 ks elektronických střeleckých
terčů. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD
MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Název Operace:

19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Partnerství Moštěnka o.p.s.

Název projektu: Rozšíření sportovního vybavení SSK Věžky

V roce 2021 jsme uspěli s projektem „Rozšíření sportovního vybavení SSK Věžky“, podaným

prostřednictvím MAS Partnerství Moštěnka o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova.

Předmětem projektu je pořízení 4ks sportovních vzduchových zbraní pro mládežnické kategorie. Realizací projektu dojde k naplnění cílů, kterými je přiblížení tohoto sportu pro více zájemců, zlepšení tréninkových podmínek a sportovní přípravy mládeže na střelecké soutěže.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 239.991,- Kč

Celková výše dotace: 191.992,- Kč